OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

OZ Rodičia a priatelia spojenej školy

Ako darovať 2% z dane

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Svojho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

Stiahnite si a vyplňte EDITOVATEĽNÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane (dá sa do neho písať), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do stanoveného termínu tohto roku, zvyčajne je to 30. apríl 202x na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do 25. apríla 202x na SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici skupinovému vychovávateľovi, prípadne na vrátnicu internátu.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne si vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie Rodičia a priatelia spojenej školy

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Banská Štiavnica, 969 56, Kolpašská 9

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

37896547

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.202x) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne si vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú vo vyššie uvedenej tabuľke.

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Editovateľné tlačivá pre darovanie 2% z vašich daní:

Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatených daní.pdf

Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf