OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Podporte náš internát darujte 2% zo svojej dane!

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môžete poukázať 2%  zo svojej dane nášmu občianskemu združeniu. Ak Vám robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ máte do konca apríla  možnosť venovať ich nášmu občianskemu združeniu a tým podporiť internát  v ktorom vaše dieťa býva.  Ak sa tak rozhodnete poskytujeme tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie

Vyhlásenie

Poučenie

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z prijmov FO zo závislej činnosti...

 Ak si sami podávate daňové priznanie vpíšte prosím do príslušnej časti nasledovné údaje:

Obchodné meno:

 
Rodičia a priatelia Spojenej školy

Sídlo:

SŠ, Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Právna forma:

  Občianske združenie

ICO/SID:

37896547

 

Ak internátu príspevok poukážete, oznámte to na internát (kópiou vyhlásenia alebo jednoduchým oznámením) zástupcovi riaditeľa školy. Dôvodom je rozlíšenie príspevkov rodičov poukázaných na účet.


Za finančnú podporu srdečná vďaka!

Občianske združenie bolo zriadené podľa zákona č.83/1990 Z z. a má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj mimo vyučovacích aktivít žiakov.

Hlavným cieľom občianskeho združenia je všestranné úsilie o rozvoj Školského internátu, a to prostredníctvom podpory ponuky mimoškolských aktivít, všestrannej podpory talentovanej mládeže, kultúrnych, vzdelávacích, zdravotných a športových podujatí a zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a podpory materiálno-technického vybavenia Školského internátu.

Najvyšším orgánom občianskeho združenia je valné zhromaždenie a finančné hospodárenie schvaľuje a kontroluje správna rada.