OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

    Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov. Záujmové vzdelávanie je poskytované v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. 
     Vzdelávacie poukazy vydávajú školy každému žiakovi najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a ten ich odovzdá škole, alebo školskému zariadeniu, ktoré ho prijalo na záujmové vzdelávanie, najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnotu poukazu určuje na každý kalendárny rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2023 je to suma 32 eur ( 3,2 eura na mesiac).
    Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
     Bližšie  informácie o rozpise finančných prostriedkov nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

V školskom roku  2023-2024          sme obdržali  51  poukazov.

žiaci SŠ Mikovíniho                 22  poukazov

žiaci Gymnázia A. Kmeťa       25   poukazov

žiaci SOŠ SaL                          3   poukazy

žiaci SHA                                  1  poukaz

Všetky finančné  prostriedky budú použité na konkrétnu činnosť  krúžkov v školskom internáte, alebo na ich materiálno-technické vybavenie.