OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

     Stravovanie  - všetky informácie, temíny a sumy platia aj pre žiakov Gymnázia A. Kmeťa, SOŠ sužieb a lesníctva, ktorí nie sú ubytovaní v ŠI a majú záujem odoberať obedy

Úhrada za stravu mesačne (20 dní):

- celodenná strava   81,20 €

- bez obeda (raňajky, večera)  52,60 €

    Žiadame o vyplatenie poplatkov za stravu najneskôr do 20. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, alebo prostredníctvom internet bankingu. V prípade platby internet bankingom, alebo trvalým príkazom - napíšte meno žiaka do správy pre príjemcu. Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni. V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť. Poslednú platbu je potrebné vykonať do 20. mája v kaledndárnom roku (je to platba za jún). Maturanti majú poslednú platbu uskutočniť do 20. apríla. Výhoda platenia úhrady za stravu trvalým príkazom, alebo internet bankingom je predovšetkým v tom, že nemusíte chodiť za vedúcou jedálne, stáť v radoch pred jej kanceláriou, nosiť ústrižky... Kredity na čipovú kartu Vám vedúca jedálne pripisuje automaticky.

Platba v hotovosti nie je možná.

Preplatky za stravu Vám budú poukázané po ukončení pobytu (mesiac júl) v ŠI na Vaše číslo účtu.

Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie:

- raňajky + desiata, obedy a večere + olovrant pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI,

- obedy berú niektorí žiaci zo vzdialených škôl na svojej škole (platba bez obeda),

- počas choroby, alebo neprítomnosti žiak, resp. rodič môže odber stravy odhlásiť,

na tel. č. 0911 066 989          v čase od 6.00 do 14.00 hod. v pracovné dni,

- odhlásiť sa musí 24 hod. vopred do 9,00 hod.,

- výnimka zo stravovania pre žiaka sa povoľuje iba na lekárske potvrdenie,

- upozorňujeme, že súkromné varenie jedál v ŠI je z bezpečnostných dôvodov neprípustné,

platby za stravu na účet číslo:  IBAN:  SK56 8180 0000 0070 0052 5933  kód banky 8180

  Žiak je povinný zakúpiť si čip na stravovanie v hodnote 2,60 €.   Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej jedálne z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť nový čip.

Žiak ubytovaný v školskom internáte je povinný odoberať denne aspoň jedno hlavné jedlo /obed, večera/, podľa smernice pre poskytovanie stravovania v školskej jedálni.

(Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte príslušnú platbu.)

Prihlasovací lístok na stravovanie TUV aplikácii Adobe Acrobat Reader DC ju môžete automaticky vypísať. Priniesť osobne, alebo poslať elektronicky maria.palovicova@sosbs.sk

Príklad vypísania príkazu z EB TU

Vrátenie preplatku TU

Prehľad platieb stravovanie denne:

raňajky + desiata:  1,31 €

obed:                      1,43 €

večera + olovrant:  1,32 €

spolu celodenná strava: 4,06 €