OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

     Stravovanie  - všetky informácie, temíny a sumy platia aj pre žiakov Gymnázia A. Kmeťa, SOŠ sužieb a lesníctva, ktorí nie sú ubytovaní v ŠI a majú záujem odoberať obedy

Úhrada za stravu mesačne (19 dní):

- celodenná strava                     111,15 €  + 4 €  za čip = 115,15 

- bez obeda (raňajky, večera)       69,35 € + 4 € za čip

- obedy                                           41,80 € + 4 € za čip

    Žiadame o vyplatenie poplatkov za stravu najneskôr do 20. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, alebo prostredníctvom internet bankingu. V prípade platby internet bankingom, alebo trvalým príkazom - napíšte celé meno žiaka do správy pre príjemcu. Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni. V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť. Poslednú platbu je potrebné vykonať do 20. mája v kaledndárnom roku (je to platba za jún). Maturanti majú poslednú platbu uskutočniť do 20. apríla. Výhoda platenia úhrady za stravu trvalým príkazom, alebo internet bankingom je predovšetkým v tom, že nemusíte chodiť za vedúcou jedálne, stáť v radoch pred jej kanceláriou, nosiť ústrižky... Kredity na čipovú kartu Vám vedúca jedálne pripisuje automaticky.

Platba v hotovosti nie je možná.

Preplatky za stravu Vám budú poukázané po ukončení pobytu (mesiac júl) v ŠI na Vaše číslo účtu.

Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie:

- raňajky + desiata, obedy a večere + olovrant pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI,

- obedy berú niektorí žiaci zo vzdialených škôl na svojej škole (platba bez obeda),

- počas choroby, alebo neprítomnosti žiak, resp. rodič môže odber stravy odhlásiť,

na tel. č. 0911 022 562          v čase od 6.00 do 14.00 hod. v pracovné dni,

- odhlásiť sa musí 24 hod. vopred do 09,00 hod.,

- výnimka zo stravovania pre žiaka sa povoľuje iba na lekárske potvrdenie,

- upozorňujeme, že súkromné varenie jedál v ŠI je z bezpečnostných dôvodov neprípustné,

platby za stravu na účet číslo:  IBAN:  SK56 8180 0000 0070 0052 5933  kód banky 8180

  Žiak je povinný zakúpiť si čip na stravovanie v hodnote  4 €.   Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej jedálne z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť nový čip.

Žiak ubytovaný v školskom internáte je povinný odoberať denne aspoň jedno hlavné jedlo /obed, večera/, podľa smernice pre poskytovanie stravovania v školskej jedálni.

(Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte príslušnú platbu.)

- spôsob objednania stravy:

1)Objednávanie stravy (na lište vľavo)

    číslo jedálne, výběr jídelny: 604 34

2) užívateľ: priezviskomeno žiaka, stravníka  (príklad: novakjan)

3) heslo: priezviskomeno žiaka, stravníka      (príklad: novakjan)

4) pri prvom prihlásení si zmente heslo

5) objednáte si stravu označením 

6) potvrdíte si označenú, objednanú stravu - fialovým políčkom Uložiť zmeny  (jednotlivo)

Prihlasovací lístok na stravovanie TU Priniesť osobne, alebo poslať elektronicky na mail andrea.bacikova@sosbs.sk

Príklad vypísania príkazu z EB TU

Vrátenie preplatku TU

Prehľad platieb stravovanie denne:                   Rozrátané náklady:

raňajky + desiata:   1,65 €                                          1,55 €  potraviny +  0,10 € réžia

obed:                       2,20 €                                          1,70 € potraviny  + 0,50 € réžia

večera + olovrant:   2,00 €                                          1,60 € potraviny  + 0,40 € réžia

spolu celodenná strava:   5,85 €   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zamestnanci SOŠ služieb a lesníctva:

obed     1,95 

večera  2,12   

cudzí stravníci:

obed     4,66 

večera   5,05