OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dokumenty

Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon

Zákon č. 464/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon č. 271/2021 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane zdravia

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčirov

Nariadenie vlády o priamej VVČ č. 201/2019

Vyhláška MŠ SR č. 21/2022 o pedagogickej dokumentácii 

Vyhláška MŠ SR č. 22/2022 o školskom internáte

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 o školskom stravovaní

Vyhláška MZ SR č. 124/2017 hygienické požiadavky

Vyhláška MZ SR č. 75/2023 o podrobnostiach a požiadávkach na zariadenia pre deti a mládež

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a na ubytovacie zariadenia

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Metodické usmernenie MŠ SR č. 12/2010-R o uložení opatrení vo výchove

Metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009-R  pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

VZN BB č. 48/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Kompetenčný profil vychovávateľa

Kompetenčný profil koordinátora prevencie

Kompetenčný profil zástupcu riaditeľa

Prevádzkový poriadok 

Kaucia za nezistené škody

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Prehlásenie o bezinfekčnosti

Zdravotná spôsobilosť

Univerzálny informovaný súhlas

Prihlasovací lístok na stravovanie

Žiadosť o úľavu z poplatku za ubytovanie

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné  len pre žiakov, ktorí ukončia ubytovanie v priebehu školského roka a maturantov

Informovaný súhlas

Potvrdenie o ubytovaní

Písomné oznámenie o ukončení ubytovania   

Zápis z poškodenia majetku

Dohoda medzi vedením školy  a rodičmi

Súhlas so spracovaním údajov

Súhlas s účasťou žiaka na vykonávaní záujmovej, brigádnickej a inej činnosti mimo ŠI 

Príchod žiakov v pondelok ráno

Dovolenka

Priepustka

Žiadosť o NV

Spisový obal