OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dokumenty

Portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“

Metodická príučka

Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 o školskom internáte

Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon

Zákon 464/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 hygienické požiadavky

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Metodické usmernenie MŠ SR č. 12/2010-R o uložení opatrení vo výchove

Metodické usmernenie č. 4/2009-R  pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkový poriadok 

Kaucia za nezistené škody

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Prehlásenie o bezinfekčnosti

Univerzálny informovaný súhlas

Prihlasovací lístok na stravovanie

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

Informovaný súhlas

Potvrdenie o ubytovaní

Písomné oznámenie o ukončení ubytovania

Zápis z poškodenia majetku

Dohoda medzi vedením školy  a rodičmi

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas s účasťou žiaka na vykonávaní záujmovej, brigádnickej a inej činnosti                                                   mimo ŠI 

Dovolenka

Priepustka

Žiadosť o NV

Spisový obal

Príchod žiakov v pondelok ráno